Pridėti prie norų sąrašo

Darbdavio darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo darbų saugos klausimais mokymo programa

Dalyvauti kursuose
Dalyvauja: 3 studentai
Trukmė: 8 val.
Pamokos: 10

Esami ir būsimi darbdaviai baigę darbų saugos kursus – geba sudaryti saugias darbo sąlygas savo darbuotojams

Darbdavių, darbdaviui atstovaujančių asmenų mokymų tikslas supažindinti darbdavius, darbdaviams atstovaujančius įmonių, įstaigų, organizacijų ar kitų organizacinių struktūrų (toliau – įmonės) vadovus, įmonių atskirų struktūrinių padalinių, esančių kitoje negu įmonė teritorijoje ar vietovėje, vadovus su bendrosiomis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nuostatomis ir reikalavimais, kad jie prieš pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas sugebėtų sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.

Darbdavys turi būti pasitikrinęs žinias iš darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) srities. Kiekvieno darbdavio fizinio asmens ar darbdaviui atstovaujančio įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros vadovo žinias iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomai tikrina Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų nustatyta tvarka – prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas (Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 26 straipsnio 1 dalis).

Darbdavys turi savarankiškai arba mokymo įstaigoje pasirengti žinių tikrinimui pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programą. Atsižvelgiant į darbuotojų skaičių ir profesinę riziką (reglamentuoja Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu), darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas gali atlikti pats darbdavys. Tokiu atveju, vadovaujantis Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendraisiais nuostatais, prieš pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas jis mokosi mokymo įstaigoje ir pasirengia žinių tikrinimui pagal atitinkamą (priklausomai nuo vykdomos ekonominės veiklos) Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymo programą.

Tais atvejais, kai darbdavys prieš pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas iš karto apsisprendžia pats vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ir mokosi pagal atitinkamą (priklausomai nuo ekonominės veiklos) Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymo programą, pasitikrinti žinių pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programą jam nereikia.

Mokymo programos trukmė – ne mažiau kaip 8 akademinės valandos
Mokymo forma – nuotoliniai mokymai
Nuotolinių kursų dalyviams sėkmingai išklausiusiems kursą ir išlaikius baigiamąjį testą, suteikiama teisė tikrintis darbuotojų saugos ir sveikatos žinias Lietuvos Respublikos Valstybinėje darbo inspekcijoje

1 tema

1
Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinio reguliavimo sistema
2
1 Testas

2 tema

1
Darbdavio ir darbuoto atsakomybė DSS srityje
2
2 Testas

2 temos testas, kurį sudaro 10 klausimų. Atlikimo trukmė 0,5 val.

3 tema

1
DSS priemonių įgyvendinimo ir vidinės kontrolės organizavimas įmonėje bendrieji principai
2
3 Testas

3 temos testas, kurį sudaro 13 klausimų. Trukmė 0,5 val.

4 tema

1
Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos bei jų prevencija
2
4 Testas

4 temos testas. Sudaro 11 klausimų, trukmė 0,5 val. Galimas tik vienas atsakymo variantas.

5 tema

1
Ypatingos rizikos grupėms priskiriamų darbuotojų sauga
2
5 Testas

5 temos testas, sudaro 10 klausimų. Trukmė 0,5 val.

6 tema

1
Darbuotojų dirbančių nuotolinį darbą,
 laikinųjų darbuotojų sauga
2
6 Testas

6 temos testas,sudaro 10 klausimų. Trukmė 0,5 val.

7 tema

1
Socialinis dialogas. Darbuotojų atstovai – Individualūs ir kolektyviniai darbo ginčai
2
7 Testas

7 temos testas, kurį sudaro 10 klausimų. Trukmė 0,5 val.

8 tema

1
Darbo ir poilsio 
laiko 
organizavimas įmonėje
2
8 Testas

8 temos testas, kurį sudaro 10 klausimų, Trukmė 0,5 val.

Naujovės

1
Darbų saugą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimai 2020 metais

Pasikartojimas

1
Pasikartojimo medžiaga prieš egzaminą

Baigiamasis egzaminas

1
Baigiamasis egzaminas
2
Baigiamojo egzamino atsakymų lapas

Būkite pirmi pridedant atsiliepimą.

Prašome, prisijungti jei norite palikti atsiliepimą