SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO

Sutinku, kad UAB „Justicija“ (toliau – Duomenų valdytojas), juridinio asmens kodas 300030352 rinktų, naudotų, saugotų ir ištrintų mano asmens duomenis teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais: t. y. tvarkytų mano vardą, pavardę, asmens kodą, asmeninį telefono numerį, asmeninį el. pašto adresą. Šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų Duomenų valdytojas neperduos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus pagal teisės aktų reikalavimus (pav. VDI arba kitoms institucijoms, joms pareikalavus). Duomenų subjekto asmens duomenys bus saugomi 10 metų.

Šiuo sutikimu Duomenų subjektas patvirtina, kad yra supažindintas su šiomis teisėmis:

  • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
  • Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
  • Teise į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais;
  • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, dėl netinkamo asmens duomenų naudojimo;
  • Nepateikti savo asmens duomenų, tačiau tokiu atveju Duomenų subjektas gali prarasti galimybę gauti paslaugas, pirmam gauti geriausius pasiūlymus, siųsti priminimus.
  • Bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą.